ANO 2011

Další strany: ANO - ČSSD - KDU-ČSL - KSČM - ODS - Piráti - SPD - TOP09 + STAN

Dosavadní podpora strany ochraně klimatu v EP: 13,7 %

Skupina v EP: Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)

Hodnocení politické skupiny v EP:

environmentální +20 % ,

klimatické 38,1 %

Co nás zaujalo

Volební program - Hodnocení programu dle Hnutí DUHA

Kandidátka

Z volebního programu

Energetika

Z hlediska výroby elektrické energie budeme usilovat o podporu na úrovni EU pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky a celkové zajištění energetického mixu založeného na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak na postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Budeme usilovat o větší diverzifikaci zdrojů energie a o snížení závislosti členských států na jednom zdroji a dodavateli. Z tohoto důvodu podpoříme propojení energetických vedení napříč unií. Zároveň však budeme trvat na tom, aby energetický mix zůstal v plné kontrole členských států EU. V souladu se závazky EU budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov zateplováním, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti. Za prioritu v této oblasti považujeme také zlepšení čerpání fondů EU a jejich efektivní využití.

Přizpůsobení se změně klimatu, udržení vody v krajině a životní prostředí

Klimatická změna dopadá i na českou krajinu a my musíme hledat způsoby, jak se na ni adaptovat. Na evropské úrovni proto budeme prosazovat koordinaci národních opatření proti suchu a maximální finanční podporu z EU fondů pro funkční řešení, která podpoří zadržení vody v krajině. Jde o podporu revitalizací vodních toků, budování mokřadů, rybníků a tůní, posílení retenční schopnosti krajiny nebo realizace protierozních opatření. I z prostředků EU podpoříme dosažení cíle výsadby 10 milionů stromů, které pomohou naší krajině i městům v příštích letech. Boj se suchem a erozí půdy musí jako jednu ze svých priorit stanovit také nová společná zemědělská politika. Budeme se také zasazovat o podporu maximálního využití dešťové vody tam, kde může nahradit vodu pitnou, stejně jako inovativních způsobů likvidace odpadních vod, například cestou domácích čistíren, a to jak prostřednictvím prostředků z EU fondů, tak sjednocením pravidel pro znovuvyužití vody na evropské úrovni. Také, jak to jen bude možné, finančně podpoříme nové zdroje pitné vody pro obyvatele, a to podporou výstavby vodovodních přivaděčů a úpraven pitné vody

V zájmu zajištění strategické surovinové bezpečnosti a soběstačnosti budeme i nadále posilovat principy oběhové ekonomiky, tedy trvale udržitelného rozvoje, abychom šetrně využívali přírodní zdroje. Budeme podporovat iniciativy zaměřené na snížení spotřeby plastů a také jejich objemu končícího na skládkách či v mořích. V Evropě budeme výrazněji motivovat občany k lepšímu třídění a recyklaci. V souladu se závazky EU v rámci Pařížské klimatické dohody budeme podporovat snahy o snižování emisí skleníkových plynů, a to zejména se zaměřením na zlepšení kvality ovzduší. V oblasti dopravy budeme navrhovat rozšíření finanční podpory pro čistou mobilitu jak v rámci pořízení všech typů nízkoemisních vozidel, tak také včetně výstavby související infrastruktury. Podporujeme evropské cíle snižování emisí skleníkových plynů, které ale musí být také v rovnováze se zachováním konkurenceschopnosti a výkonu evropského průmyslu.


Co nás zaujalo

Andrej Babiš: Elektroauta jsou krok k začátku konce automobilového průmyslu, řekl Babiš - více zde

Andrej Babiš: Ochrana klimatu nesmí být na úkor evropského průmyslu - více zde