Starostové a TOP09

Další strany: ANO - ČSSD - KDU-ČSL - KSČM - ODS - Piráti - SPD - TOP09 + STAN

Dosavadní podpora strany ochraně klimatu v EP: 18,0 % (Starostové), resp. 12,7 % (TOP09+STAN)

Skupina v EP: Evropská lidová strana (EPP)

Hodnocení politické skupiny v EP:

environmentální -47 %,

klimatické 14,3 %

Manifest Green 10 podporují

Volební program - Ekologický manifest TOP09 - Hodnocení programu dle Hnutí DUHA

Kandidátka

Z volebního programu

Jsme si vědomi bezpečnostních rizik, které představují změny klimatu (možné války o zdroje a migrační vlny z důvodu zásadního zhoršení podmínek pro život), a budeme se zasazovat o jejich zmírňování jak podporou snižování emisí skleníkových plynů, tak podporou adaptačních opatření v nejvíce zasažených oblastech.

Životní prostředí

Společnými jmenovateli řady environmentálních problémů a největšími výzvami naší doby jsou změna klimatu, ztráta biodiverzity a znečištění životního prostředí odpady a chemickými polutanty. Evropská příroda a krajina si zasluhují prioritní ochranu a nesmí se stát obětí zemědělských, průmyslových či těžebních zájmů. Je třeba se jasně přihlásit k odpovědnosti za naši planetu a za to, abychom ji našim dětem předali v nezhoršeném stavu. Chceme, aby EU byla světovým lídrem v oblasti nových technologií, které s sebou přinesou ekonomickou efektivitu, šetrnost k životnímu prostředí a nová pracovní místa. A budeme usilovat o to, aby při tom významnou roli hrály i české firmy.

  • Podpoříme investice do technologických řešení vedoucích k nízkouhlíkové mobilitě ve všech oblastech, kde lze technologickým vývojem zlepšení dosáhnout. Vidíme v tom i velký potenciál pro rozvoj inovací a tvorbu nových pracovních míst a věříme, že se Unie stane lídrem v této oblasti a bude to jedním z motorů budoucího růstu.
  • Budeme usilovat o to, aby EU byla světovým lídrem v boji proti změnám klimatu, a podpoříme za tím účelem další snižování emisí CO2 a přechod na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství.
  • Podpoříme inovace a rozvoj nových technologií v oblasti výroby a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů a zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.
  • Podpoříme rozvoj transevropské dopravní sítě s důrazem na výstavbu vysokorychlostních železničních tratí v České republice, které propojí evropská města a regiony rychlou železnicí, a vytvoří tak cenově dostupnou alternativu letecké dopravě.
  • Zaměříme se na boj proti znečištění životního prostředí plasty, mimo jiné dalším omezováním spotřeby zbytečných plastů a podporou zavádění zálohových obalových systémů v členských státech.
  • Podpoříme přechod k oběhovému hospodářství, které zajistí prodloužení životnosti výrobků.
  • Podpoříme opatření na ochranu přírodně cenných lokalit a druhové rozmanitosti v členských zemích.
  • Budeme se zasazovat o to, aby dotační politika EU důsledně zohledňovala potřebu ochrany životního prostředí a udržitelného zemědělství.

Za správnou cestu ve vývoji společné zemědělské politiky považujeme tzv. greening – „ozelenění“. Je nutné reagovat na stěžejní problémy v podmínkách ČR (povodně, ochrana půdního fondu, podíl plodin na orné půdě) a dbát na dodržování správných osevních postupů, na zavádění větší pestrosti pěstovaných plodin a na zabránění eroze půdy a zlepšování jejích odtokových vlastností.

Společná ochrana klimatu

EU Jsme pro odpovědnou a účinnou politiku ochrany klimatu, tedy pro nastavení přísných emisních limitů látek znečišťujících ovzduší i těch přispívajících k nebezpečnému oteplování planety. Víme, že tento problém Evropa nevyřeší sama, budeme proto podporovat a spoluutvářet světovou koalici pro boj s tímto nebezpečím. Vidíme v ní současně příležitost k rozvoji nízkoemisních a bezemisních technologií, a tedy k adaptaci průmyslu na vyšší nároky v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí. Věříme, že není nutné stavět ochranu životního prostředí a průmysl proti sobě.

Ochrana klimatu

Snižování emisí vypouštěných do ovzduší vnímáme jako další ze základních priorit, které je třeba řešit na úrovni EU. Toho chceme dosáhnout zejména cestou podpory nízkoemisních a bezemisních technologií. Chceme na evropské úrovni prosazovat dodržování Pařížské klimatické dohody, která vstoupila v platnost v listopadu 2016 a ratifikovalo ji více než 180 zemí světa. Představuje zatím jediné mezinárodně dojednané závazky velké většiny států v oblasti ochrany klimatu. Evropská komise ve svém návrhu víceletého finančního rámce (dlouholetý unijní rozpočet) počítá s navýšením prostředků na ochranu klimatu a životního prostředí.

Zemědělská politika EU

Zemědělství má plnit své dvě tradiční role – produkci potravin a péči o krajinu. Prosazujeme, aby energetická produkce neohrožovala tyto dva hlavní cíle evropské zemědělské politiky, aby nebyly narušovány produkcí obnovitelných zdrojů první generace s nízkou udržitelností. Naším cílem je zejména to, aby se těžištěm společné zemědělské politiky EU stala především péče o krajinu, půdu a zadržování vody v krajině. Podpoříme agrotechnické postupy, které zabrání další erozi a snižování kvality půd, a také budeme usilovat o to, aby se navracela část organické složky do půdy a zabránilo se tak další degradaci. Pozornost chceme věnovat také vyšší ochraně zvířat v EU, ať už těch hospodářských, nebo domácích mazlíčků. Chtěli bychom také podpořit místní zemědělce v produkci kvalitních potravin, a omezit tak dopady dovozu potravin na životní prostředí. Podporujeme postupné zastropování plateb zemědělcům s přiměřenou délkou přechodného období pro adaptaci s cílem nasměrovat přímé platby těm, kteří na venkově skutečně žijí a hospodaří a svou prací přispívají k jeho trvale udržitelnému rozvoji. Aby se stal venkov životaschopnou alternativou života ve městech, musí se mít možnost opřít o rozvinutou dopravu, vysokorychlostní internet a dostupné veřejné služby

kliknutím na jméno můžete přejít přímo na reakci daného kandidáta

Luděk Niedermayer - 3. místo kandidátky

Petr Štěpánek - 5. místo kandidátky

Kateřina Bursíková Jacques - 10. místo kandidátky

Karolína Žákovská – 14. místo kandidátky

Jakub Hruška - 15. místo kandidátky

Roman Haken - 19. místo kandidátky

Matouš Vencálek - 20. místo kandidátky

Hana Vacková - 24. místo kandidátky

Petr Kutílek - 26. místo kandidátky

Luděk Niedermayer

Profil kandidáta

Stejně jako Vy, považuji ochranu životního prostředí a klimatu za velmi důležitou. V minulých pěti letech jsem v Evropském parlamentu našel řadu kolegů ať už ve frakci Evropské lidové strany, tak i mimo ni, kteří mé názory sdíleli a měli jsme tak notný vliv na mé kolegy v Evropské lidové straně, kteří se těmito otázky tolik nezabývají a často na naše doporučení třeba hlasovali více "zeleně". Je to jedna z věcí, za které jsem opravdu rád.

Vaše priority a cíle vítám a z 90 % se s nimi ztotožňuji.

Bohužel musí negativně reagovat na "číslo 9 - Obchodní dohody, které jsou v zájmu lidí a ne velkých podniků". Formulace mi přijde nesrozumitelná. Obchodní smlouvy musí být nastaveny férově pro všechny zainteresované strany. Je proto nutné mít určený nějaký efektivní mechanismus, který by řešil správní spory. Bohužel nyní nevím, jak jinak než arbitrážemi férově případné spory řešit.

Petr Štěpánek

Profil kandidáta

S prioritami i cíli Green 10 se dlouhodobě ztotožňuji a prosazuji je. Níže podrobněji k jednotlivým cílům:

1. EU jako globální lídr v boji proti změně klimatu

Především odchod od fosilních paliv a využití obnovitelných zdrojů s důrazem na úspory

2. Prosazování zdravých ekosystémů

Především obrat v zemědělské politice a subvencích směrem k biozemědělství, malým obhospodařovaným výměrám a přesun poloviny prostředků ve prospěch krajinotvorby

3. Čistý vzduch pro všechny

Okamžité ukončení spalování uhlí a dalších fosilních paliv, v dopravě odchod o derivátů nafty a přechod k elektromobilitě, především hromadné veřejné kolejové dopravě

4. EU jako světový lídr v oblasti čisté dopravy

Odchod o derivátů nafty a přechod k elektromobilitě, především hromadné veřejné kolejové dopravě, podpora cyklodopravy, zdanění leteckých paliv

5. Rozpočet EU, který řeší globální a evropské environmentální výzvy

Polovinu zemědělských subvencí do ochrany žp a krajinotvorby, důraz na žp i v regionální politice

6. Detoxikovaná budoucnost Evropy

Přísný dohled nad chemickým průmyslem, zákaz užívání látek škodících lidskému organismu a přírodní rovnováze

7. Čisté oběhové hospodářství: používejme méně zdrojů a harmonizujme zákony týkající se chemikálií, výrobků a odpadů

Cirkulární ekonomika s opravitelnými výrobky a plnou recyklací a znovuvyužitím

8. Transparentnější, demokratičtější a zodpovědnější Evropa

Exekutivu, která se odpovídá voleným orgánům na všech úrovních, posílení pravomocí místních zastupitelstev, transparentnost při sestavování rozpočtů na všech úrovních

9. Obchodní dohody, které jsou v zájmu lidí a ne velkých podniků

U obchodních smluv považujeme za nepřijatelné omezení suverenity místních jurisdikcí ve jménu obchodu a nadnárodních smluv, investice ze zahraničí musí podléhat demokratickému procesu stejně jako místní transakce

10. Udržitelná Evropa, která respektuje limity planety

Mít na paměti, že počet obyvatel na planetě Zemi nemůže nekonečně růst a tomu přizpůsobit dostupnost antikoncepce a sociální politiku

Karolina Žákovská

Profil kandidátky

"S prioritami a cíli Green 10 se plně ztotožňuji. Jako právnička zabývající se ochranou životního prostředí bych se v případě zvolení do Evropského parlamentu primárně věnovala právě této problematice, včetně otázky prosazování relevantních unijních právních předpisů v členských státech (nedostatečný důraz na tuto otázku ze strany Komise považuji za jeden z výrazných nedostatků jejího současného fungování). Co se týká dílčích témat, za stěžejní považuji ochranu klimatu a bidoverzity.

V ochraně klimatu jsem připravena se zasazovat o to, aby cíle Unie a jejích členských států byly ambicióznější, než je tomu v současné době (v tomto směru se domnívám, že by "stačilo" a je reálnější požadovat, aby Unie byla do poloviny století uhlíkově neutrální, nikoliv "plně dekarbonizovaná", jak uvádíte v cíli č. 1). V ochraně biodiverzity je stěžejní zajistit ochranu zemědělské (v širokém slova smyslu, tedy včetně luk a pastvin) a lesní půdy, a to jak ve smyslu kvalitativním (omezení používání pestidiců, ochrana před erozí, hospodaření zajišťující doplňování organické hmoty a zadržování vody apod.), tak kvantitativním (omezení záborů půdy pro účely bez vegetačního krytu).

Podle pravidelné zprávy Evropské agentury životního prostředí jsou vyhlídky na splnění cílů 7. akčního programu pro životní prostředí do roku 2020 nejchmurnější právě u prioritního cíle č. 1 (Ochrana přírodního bohatsví Unie), je proto třeba tímto směrem zaměřit pozornost. Osobně bych se věnovala též "mořským" otázkám, protože jsem se ochraně moří a života v nich věnovala během svého doktorského studia jak v Česku, tak ve Francii. Česká republika jako vnitrozemský stát nemá v tomto směru žádné zvláštní zájmy, náš postoj tedy může být objektivní a skutečně zaměřený na udržitelné využívání živých mořských zdrojů, bez obvyklého zkreslení v důsledku lobbingu rybářského průmyslu."

Kateřina Bursíková Jacques

Webové stránky strany LES

Web kandidátky - Profil kandidátky na stránkách TOP09

Vyjádření K. Bursíkové Jacques k Manifestu:

Rádi bychom, aby se poslanci Evropského parlamentu zasadili v dalším volebním období o priority, které prosazují naše členské organizace:

1) O Evropskou unii, v níž hlavními prioritami budou ochrana životního prostředí a boj s klimatickou změnou.

Kandiduji na společné kandidátce TOP09, STAN, LES, Z a regionálních sdružení, a to za Liberálně ekologickou stranu. Proto Vás asi nepřekvapí, že se 4 prioritami a 10 cíli se v principu shoduji a budu je v případě, že dostanu preferenční hlasy (kandiduji na 10. místě) a budu zvolena do EP, se vší energií prosazovat. EU je dlouhodobě lídrem transformace energetiky a ekonomiky z fosilní na obnovitelnou. Zároveň se ukazuje, že tempo odklonu od fosilní energetiky je příliš pomalé a že při současném úsilí by nevedlo ke stabilizaci globální teploty na úrovni 1,5 °C, ale na 3 °C. Cíl 32 % obnovitelných zdrojů na spotřebě energie EU v r. 2030 je nedostatečný, navíc řada zemí předkládá vlastní cíle, které neodpovídají férovému rozdělení úsilí (bohužel i ČR, která předložila Komisi cíl 20,8 % ačkoli podle směrnicí doporučené metodiky výpočtu by měla mít podíl 24,38 % OZE). Komise musí být daleko důraznější, musí požadovat shodné úsilí v boji s klimatickou změnou od všech členských zemí a nepřipustit, aby některé členské země (např. Visegrád) byly černými pasažéry. Znepokojující je, že se tzv. dvojrychlostní Evropa projevuje i v neochotě členských zemí střední a východní Evropy přijmout jasné strategie odstavení uhelných elektráren. Evropský parlament vždy byl v ekologické politice nejprogresivnějším z tria Evropská komise, Rada a EP. Ostatně v polovině března EP odhlasoval snížení emisí skleníkových plynů ze 40 % na 55 % v r. 2030. V EP budu prosazovat, aby se tato ambicióznější pozice promítla v příslušné evropské legislativě (balíček Čistá energie pro všechny Evropany).

2) O Evropskou unii, která podporuje právní stát a posiluje občanskou společnost.

Občanská společnost je základním atributem liberální demokracie. Aarhuská úmluva zakotvila práva účasti veřejnosti na spolurozhodování o životním prostředí. V ochraně životního prostředí jsou páteří občanské společnosti nevládní ekologické organizace v členských státech i na evropské úrovni. Podle mého názoru by měla Evropská komise i Evropský parlament využít potenciál ekologických organizací k vyrovnání tempa prosazování klimatické a ekologické politiky jako společné priority EU. Je důležité ohlídat, aby nacionalistické a populistické tendence v EP nevedly k omezení financování nevládních ekologických organizací a tím k potlačení funkce občanské společnosti. Role občanských organizací by měla být naopak posílena, jak programy umožňujícími jejich účast, tak v rámci rozpočtu EU.

3) O zlepšení řízení, nikoli o deregulace

Sami jsme se přesvědčili, jak náš vstup do EU kvalitativně posunul úroveň ochrany životního prostředí dopředu. Zpočátku 90. let bylo životní prostředí jednou z priorit a ČR se snažila inspirovat se u ekologicky nejprogresivnějších zemí. Visegrád splnil hlavní cíl, tj. napomoci transformaci CEE zemí z totality na liberální demokracii a bohužel postupně zmutoval ve společenství států, které brání ekologické modernizaci EU, žádají o výjimky z limitů vypouštěných znečišťujících látek či se pokoušejí o prodloužení životnosti dolů a uhelných elektráren. Tento neblahý trend dvourychlostní Evropy v ekologické oblasti nenapraví deregulace, ale naopak zlepšení řízení a posílení autority Komise.

4) O zodpovědnou Evropskou komisi, která jde příkladem

Zkušenosti ukazují, že Evropská komise příliš podléhá tlakům členských států a lobistickým vlivům. Lze to pozorovat na mnoha případech, kdy z původních jakž takž progresivních návrhů evropské rámcové legislativy Komise nakonec prosazuje nefunkční kompromisy. Jeden příklad za všechny: nahrazení dnešních závazných národních cílů obnovitelných zdrojů energie k r. 2020 za společný cíl EU 2030 a nezávazné cíle členských států.

Zároveň bychom chtěli, aby naši zástupci v Evropském parlamentu prosazovali následujících 10 cílů pro lidi a planetu

1. EU jako globální lídr v boji proti změně klimatu

Boj s klimatickou změnou se musí stát absolutní prioritou Evropské unie, tedy i Evropského parlamentu. Jde o největší globální hrozbu lidstva. Mnoho politiků mluví o adaptacích na změnu klimatu, zásadní je ale zastavit její příčiny, tj. ukončit éru uhlíku a přejít do nové éry obnovitelných zdrojů energie. Když mluvím či píši o tom, že do poloviny století musí lidstvo ukončit spalování uhlí, ropy a zemního plynu, většina lidí si to neumí představit a nechápe to. Znamená to ukončit dotace fosilním technologiím (a jádru, abychom byli spravedliví), prosadit uzavření všech uhelných elektráren v Evropě, přesměrování podpory do obnovitelných zdrojů energie, podpořit decentralizaci energetiky, vlastní výrobu a spotřebu a energetické komunity atd. A jak jsem uvedla, bude třeba aktualizovat nově přijatý Zimní energetický balíček tak, aby byl funkční a aby reagoval na zvýšenou ambici Evropského parlamentu ve snižování emisí skleníkových plynů do 2050.

2. Prosazování zdravých ekosystémů

To je veliké téma. Globalizace nepřinesla jen negativa, ale intenzivní hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a mořích vedlo k rozvratu většiny těchto ekosystémů. Dotační politika musí ukončit finanční podporu hospodaření na velkých územních celcích, které jsou hlavní příčinou ztráty biodiverzity v zemědělské krajině a naopak podpořit malé a rodinné farmy. Evropě stále chybí směrnice o půdě, přitom způsob její exploatace vede k její dramatické degradaci a zmrtvení. Hospodaření v lesích musí respektovat přirozenou druhovou skladbu lesů a nikoli hospodářský zisk atd.

3. Čistý vzduch pro všechny

Základním problémem znečištění ovzduší je skutečnost, že náklady znečištění ovzduší (poškození klimatu, zdraví, nemoci, lesů atd. nejsou započteny do ceny produktů výrobce (znečišťovatele), ale jsou hrazeny z veřejných zdrojů. Tyto externality je třeba započítat k tíži znečišťovatele. Postupně se ozdravuje systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, vedle toho budu podporovat zavedení uhlíkové daně. Její výnosy by státy mohly vrátit do ekonomiky a využít pro rychlejší přechod k bezfosilní budoucnosti. 135 let ničí uhelné elektrárny ovzduší, je načase, aby se podílely na odstranění těchto škod. Systém výjimek z limitů emisí znečišťujících látek je „nemravný“, protože státy, které si takovou výjimku u slabé Komise prosadí, poškozují za asistence Evropské komise zdraví vlastních obyvatel.

4. EU jako světový lídr v oblasti čisté dopravy

Komise a Evropský parlament jdou v principu správou cestou v postupném tlaku na výrobce automobilů a jejich odklon od spalovacích motorů k čisté mobilitě. Je třeba být důslednější a zaměřit se i na původ elektřiny, kterou je elektromobil nabíjen. Tempo rozvoje tzv. vyspělých synteticky vyráběných biopaliv by mělo být rychlejší a měla by postupně nahradit biopaliva 1. generace. Evropa zatím zcela opomíjí technologie Power-to-Gas, tzn. využití přebytků elektřiny z větrných a solárních elektráren k výrobě vodíku a jeho syntéze s oxidem uhličitým na obnovitelný methan. Podle mne je důležité nejít od zdi ke zdi, tj. nesoustředit se pouze na elektromobilitu (která bude bezpochyby velmi rychle lídrem v mobilitě a to je správné), ale i na vyspělá biopaliva, vodík a synteticky vyráběný methan z obnovitelných zdrojů.

5. Rozpočet EU, který řeší globální a evropské environmentální výzvy

Komise při představení energetického balíčku mluvila o tom, že je světovým lídrem v klimatické politice, rozpočet tomu ale vůbec neodpovídá. Proto je potřebné připravit a prosadit nový rozpočet v takové podobě, aby odpovídal politické prioritě EU, tj. ochraně klimatu a životního prostředí.

6. Detoxikovaná budoucnost Evropy

Evropská agentura pro životní prostředí v Kodani nám poskytuje dostatek varovných informací o stavu životního prostředí a jeho zamoření chemikáliemi všech typů. EU by měla stanovit limity a zákazy daleko více formou závazných nařízení a ne jen formou směrnic, které členské státy ignorují či vědomě porušují. Je celá řada chemikálií, která nemá v životním prostředí co dělat a Komise nad tím zavírá pod tlakem lobby oči. Příklady (téměř) globálního zákazu DDT či freonů ukázaly, že regulace funguje. Proč by EU neměla daleko principiálněji regulovat používání a emise látek, o jejich škodlivosti na životní prostředí a zdraví není pochyb? Budu jednoznačně vystupovat ze účinnější regulaci chemikálií.

7. Čisté oběhové hospodářství: používejme méně zdrojů a harmonizujme zákony týkající se chemikálií, výrobků a odpadů

Recyklace druhotných surovin a správně nastavené odpadové hospodářství je cestou, jak zvýšit zájem a podporu ochrany životního prostředí u občanů Evropy. Každý denně zachází s odpadem a má tak možnost se podílet na dobré (či špatné) odpadové politice. Plastové nevratné lahve a nesmyslné obaly na místo zálohovaných lahví jsou problém už dvacet let a je třeba zavést jejich regulaci na evropské úrovni.

8. Transparentnější, demokratičtější a zodpovědnější Evropa

Můj manžel podepisoval jako ministr životního prostředí v roce 1998 Aarhuskou úmluvu. Vím tedy o čem je řeč a budu podporovat její důslednou implementaci ve všech ohledech.

9. Obchodní dohody, které jsou v zájmu lidí a ne velkých podniků

Vnímá-li EU boj s globální klimatickou krizí jako prioritu, musí jí podřadit další politiky, včetně politiky volného obchodu. Jejich provázání s Pařížskou klimatickou dohodou je zcela legitimním požadavkem evropských ekologických organizací.

10. Udržitelná Evropa, která respektuje limity planety

HDP je v principu vadné kritérium hodnocení výkonu ekonomiky protože je v rozporu s principy udržitelného rozvoje. Evropa má před sebou mimořádně těžký úkol transformovat ekonomiku, energetiku a dopravu opírající se o spalování fosilních paliv na hospodářství opřené o obnovitelné zdroje energie. Ruku v ruce s tím by měla probíhat i decentralizace, která je pro obnovitelné zdroje charakteristická.

Jakub Hruška

Profil kandidáta

Samozřejmě se všemi body souhlasím:-)

Roman Haken

Jsem na kandidátce číslo 26, s mottem Spojenci pro Evropu, za LES – Liberálně ekologickou stranu a podporuji jak priority, tak všech deset cílů. LES ma životní prostředí, ale i participaci občanů jako jedny z hlavních důvodů svého založení, a činnost STUŽ i EEB je nám pochopitelně známa. Jsme rádi, ze takové nevládní organizace existují a vážíme si jejich přínosu pro společnost. Já osobně jsem členem STUŽ snad již od roku 1992...

Matouš Vencálek

Se čtyřmi prioritami i deseti cíli souhlasím a ztotožňuji se s nimi.

Evropská unie, jakožto de facto světová velmoc, má možnost velkou měrou přispět k řešení globálních problémů a výzev, před kterými stojíme, a jsem přesvědčen, že této možnosti musí využít. Žádnou planetu B totiž nemáme.

Hana Vacková

Jako kandidátka do EP za TOP09 + STAN na místě 24 plně podporuji všechny čtyři body a deset cílů. Jsou to v této době nejdůležitější priority naší planety.

Petr Kutílek

Jako kandidát do EP (č. 26 na společné kandidátce Starostů, TOP 09, Zelených, LES a partnerů) rád vyjadřuji souhlas se všemi body manifestu Green 10