Piráti

Další strany: ANO - ČSSD - KDU-ČSL - KSČM - ODS - Piráti - SPD - TOP09 + STAN

Dosavadní podpora strany ochraně klimatu v EP: (96 % pro zástupkyni Pirátů zvolenou v Německu)

Skupina v EP: Zatím žádná

Manifest Green 10 podporují

20 priorit pro EP

Společný evropský volební program Pirátů 2019 - Hodnocení programu dle Hnutí DUHA

Kandidátka

Z volebního programu

Evropa potřebuje udržitelnost

Podpoříme rozumná řešení problémů se suchem a dalšími dopady změny klimatu. Nastartujeme rozvoj a využívání nových technologií a čistějších zdrojů energie snižováním závislosti na fosilních palivech a smysluplnou úsporou energie.

Pěstujme jídlo, ne paliva: Podpoříme udržitelné zemědělství a zlepšování kvality půdy, životních podmínek zvířat a biodiverzity. Budeme prosazovat, aby dotace byly podmíněny šetrným přístupem ke krajině a podporovaly rozvoj venkova, ne obřích agrokorporací.

Chceme, aby si lidé mohli sami rozhodovat o kvalitě svého života. Budeme prosazovat zvýšení transparentnosti a informovanosti o stavu životního prostředí.

Prosadíme moderní přístup k odpadům. Nejlepší je odpad, který nevznikne. Budeme podporovat ekodesign, prodlužování životnosti výrobků a snadnou recyklaci a další využití odpadů

Životní prostředí, klima a energie

Životní prostředí

Piráti podporují cíle a zásady deklarované EU, které chrání naši vodu, ovzduší, půdu, přírodní prostředí a suroviny pro naše zdraví a blahobyt. Souhlasíme také s tím, abychom tak činili udržitelným způsobem s přihlédnutím k hospodářským, sociálním a regionálním aspektům a prostřednictvím odpovědného chování vůči budoucím generacím a dobrým životním podmínkám zvířat.

Piráti oceňují pokrok dosažený díky zákonům EU v oblasti ochrany životního prostředí. Přestože dobrovolná opatření přijatá potenciálními znečišťovateli mohou někdy fungovat, nelze se na ně spoléhat. Právní nedostatky a slabiny jsou využívány k tomu, aby sloužily ekonomickým zájmům, a za škody na životním prostředí a zdraví nakonec platí veřejnost. Proto se snažíme účinněji uplatňovat a prosazovat zásady ochrany a prevence a zásadu, aby platili znečišťovatelé, a řešit problémy u zdroje. Je třeba posílit sankce v případě nedodržení. Zásadní roli ve prospěch společnosti hrají ekologičtí informátoři. Tyto osoby potřebují získat větší podporu a vyrovnání, která lépe odpovídají jejich profesionálním a osobním škodám.

Abychom zvýšili transparentnost a spolehlivost, chceme, aby byl vědecký přístup povinný v každém rozhodovacím procesu v oblasti životního prostředí. Veřejnost má právo na snadný, včasný a spolehlivý přístup k údajům o životním prostředí a rozhodnutím, která z toho vyplývají. Tyto informace by měly rovněž zahrnovat metody sledování a vyšetřování. Údaje by měly být vždy k dispozici na vládních webových stránkách. Vědecké rady a specifikace, které tvoří základ správních a právních rozhodnutí, musí být získávány od nezávislých odborníků. Účast na příslušných schůzích musí být dostupná. Kromě toho je třeba zachovat rozmanité množství nezávislých vědců. Toho lze dosáhnout pouze vhodným financováním akademického výzkumu akutních a vznikajících environmentálních problémů spíše než podporou výzkumu s vazbami na průmysl.

Provádění zákonů o ochraně životního prostředí se musí zaměřit na dosažení stanovených cílů a nikoli pouze na vytváření dalších záznamů a registrací. Nařízení nesmí vyžadovat registraci v každé zemi EU; měla by stačit centrální registrace, která by nebránila přístupu malých a středních podniků na společný trh. Při rozhodování o vhodnosti přístupu je třeba vzít v úvahu dopad veškeré související byrokracie na životní prostředí.

Klima

Je třeba zavést Pařížskou dohodu o omezení zvýšení teploty na 1,5°C nad úrovně před industrializací. Byly vyvinuty potřebné koncepce a technologie pro dosažení cíle ochrany klimatu. Piráti požadují právní podmínky pro používání těchto technologií. Emise CO2 z přeshraničního zboží, které jsou výsledkem výroby elektrické energie, by například měly být přičítány zemím dovozu. Rozšíření výroby elektřiny využívající obnovitelnou energii nesmí být v zemích Evropské unie zákonem omezeno. Výstavba nových obnovitelných zdrojů energie musí být podrobena pečlivému zvážení širšího dopadu na životní prostředí a musíme rovněž zvážit jejich čistý přínos pro životní prostředí.

Energie

Chceme vytvořit udržitelnou a spolehlivou energetickou infrastrukturu. Přechod od fosilních zdrojů k obnovitelným a čistým zdrojům energie je nezbytný. Používání zdrojů energie musí být udržitelné a nesmí být v rozporu s jinými environmentálními cíli. Naším cílem je transparentní a decentralizovaná struktura dodavatelů energie, která zaručuje možnost zapojení všech občanů a zabraňuje monopolům.


Lukáš Blažej

Profil kandidáta

Já plně souhlasím se čtyřmi prioritami i deseti cíli, které se značně překrývají s našimi volebními prioritami v oblasti udržitelnosti. Pokud byste do představení potřebovali více informací o kandidátech, naleznete krátký souhrn o mně zde.

Eva Tichá

Profil kandidáta

Zaujalo nás

Mikuláš Peksa: "My na rozdíl od Svobodných, kteří mají své ekonomické náboženství, řešíme fakta a data. Poměrně jednoduše se dá spočítat, jaké množství fosilních paliv se ročně spálí a jak rychle přibývá množství CO2 v atmosféře. A že se ta planeta prokazatelně ohřívá. Můžeme se jako tady pan Jedlička tvářit, že ten problém není, ale my bychom to s dovolením raději řešili. Padlo tady, že EU je přeregulovaná, zatímco jiné ekonomické celky, například Čína a Indie, spalování fosilních paliv neřeší. Ale přesně k tomu potřebujeme, aby EU coby největší ekonomický blok planety měla silnou a jednotnou vyjednávací pozici a tlačila na ostatní globální hráče."

"Až bude v atmosféře tolik CO2, jako má Venuše, a teplota na povrchu planety bude čtyři sta stupňů, tak už se neadaptujete" (rozhovor v časopisu Reflex)